Fremtidige meditationsskoler (bogstav IX) af tibetansk mester Djwhal Khul

  • 2012
Indholdsfortegnelse skjul 1 Bogstaver om okkult meditation af tibetansk mester Djwhal Khul 2 BREV IX 3 FREMTIDIGE MEDITATIONSKOLE 4 DU KAN HENTE FULDE BOG FRA HER:

Brev om okkult meditation af den tibetanske mester Djwhal Khul

(Alice A. Bailey)

BREV IX

FREMTIDIGE MEDITATIONSKOLER

1. Grundskolen.

2. Dine nationale underafdelinger.

3. Placering, personale og skolebygninger.

4. Grad og klasser.

26. september 1920.

I dette brev vil jeg behandle Future Meditation Schools; Jeg vil prøve at demonstrere, hvordan den træning og udvikling, der er angivet i andre breve, vil blive anvendt; Jeg vil profetere om, hvad der en dag vil være muligt, og hvad der endnu ikke er muligt på nogen måde. Det er praktisk at opretholde høje idealer, fordi det menneskelige sind altid ser fremad og mod et forudbestemt mål. Hvis det, jeg vil skitsere her, ser ud som en umulig vision, er det kun fordi jeg prøver at præsentere et ideal og give løbet et mål, der er meget værdig til den største indsats.

Indledende bemærkninger

Lad os stoppe et øjeblik og etablere visse postulater om nutiden, som på en eller anden måde forbereder jorden til fremtidig handling.

Værdien af ​​meditation accepteres overalt. Koncentrationsskoler og mentale udviklingsmetoder annonceres i aviserne. Men ægte meditation er stadig dårligt forstået. Koncentration er ikke andet end det grundlag, hvorpå det fremtidige arbejde skal bygges. Strukturen kan endnu ikke opføres på grund af to hovedårsager:

a. Menneskets manglende evne til i øjeblikket at nå årsagsniveauet og bevidstheden om dette niveau.

b. Fraværet af en mester i fysisk krop, egnet og kompetent, til at undervise i den virkelig videnskabelige udvikling, målet om ægte meditation.

Verdens turbulente tilstand er i øjeblikket en tilstrækkelig barriere, der forhindrer den generelle accept af træning og videnskabelig udvikling af køretøjer.

Jeg opretter her disse lokaler som udgangspunkt. Det er ubestrideligt, at nogle individer når målet, andre kommer til at dominere det okkulte meditationssystem og opnå den ønskede fremgang; men disse udgør et meget lille antal, og endnu mere sammenlignet med det store udvalg af inkarnerede mennesker på samme tid. Disse få lykkedes ved den indsats, der blev gjort i perioder, og fordi de i tidligere liv trampede stien eller var tæt på indvielsesportalen. Men selv manden med mellemstor intelligens (for eksempel produkt fra vestlig civilisation) er langt fra forberedt på esoterisk træning. Der gennemføres nu eksperimenter, i mange tilfælde ukendt for enhederne selv, for at se, hvor hurtigt mennesket kan blive drevet gennem erfaring og en generel acceleration af den evolutionære proces mod en tilstand, hvor det ikke vil være farligt at give ham mere træning. Der er mennesker i mange civiliserede lande, der er under opsyn og anvender en metode til stimulering og intensivering, som vil informere de store væsener om en ophobning af information., som vil lede Lesser i hans fremtidige indsats til at løbe det bedste. Det behandler især mennesker, der er bosiddende i Amerika, Australien, Indien, Rusland, Skotland og Grækenland. Nogle personer i Belgien, Sverige og Østrig er også under overvågning. Hvis de får svar som forventet, danner de en kerne, der vil ekspandere.

Fremtidige skoler til meditation.

Når vi behandler dette spørgsmål, som det er vores skik, vil vi opdele det i forskellige handlinger, nemlig:

1. Den ægte og eneste grundskole.

2. Dine nationale underafdelinger.

3. Skolens placering, personale og bygninger.

4. Grad og klasser.

Først og fremmest vil jeg gerne understrege, at alt, hvad jeg siger her, er en del af en foreløbig plan, hvis formål er at fremskynde udviklingen af ​​det højere sind og kontrollere menneskers kroppe ved hjælp af Indre Gud Denne plan er formuleret under hensyntagen til verdens uklare og presserende behov, hvor menneskets mentale evner vokser ud af alt forholdet, sammenlignet med følelsesmæssig balance og hans hold. SICO. Den hurtige udvikling af viden, udbredelsen af ​​pædagogiske systemer, der sætter produktet fra adskillige sind inden for rækkevidde af de meget fattige, evnen for alle til at læse og skrive, især i lande De i Amerika og i de angelsaksiske løb har været årsagen til et virkelig alvorligt problem (næsten uventet) for de store væsener.

Mental udvikling skal være en ambition for alle, forudsat at den er ledsaget af følelsesmæssig stabilitet og en sund krop. Men nu har vi en mental udvikling, ledsaget af astral ustabilitet og en svag, underernæret og mangelfuld fysisk krop. Derfra kommer uorden, manglende balance, uklarhed af syn og uforholdsmæssige diskussioner. Det lavere sind i stedet for at være et middel til et mål og et instrument, der skal bruges, er på vej til at blive regent og tyrann, forhindre handlingen af ​​intuition og udelukke det abstrakte sind.

Følgelig har mestrene et projekt i bevægelse, hvis det kan udføres på en eller anden måde, hvis formål er at metodisere det lavere sind ved hjælp af individene selv. Med dette mål for øje planlægger de at bruge den indkommende stråle af ceremonielov eller organisation og perioden, der umiddelbart falder sammen, eller den næste, ved den store lords indtræden, til at indlede disse skoler (oprindeligt begrænset) og ikke iøjnefaldende) og bringe følgende fire grundlæggende punkter til menneskets samvittighed:

a. Historien om menneskets udvikling fra det mentale aspekt.

b. Den septenary sammensætning af makroen og mikrokosmos

c. De love, der styrer mennesket.

d. Den okkulte udviklingsmetode.

Dette arbejde er allerede begyndt ... gennem de forskellige skoler, der i øjeblikket findes ... De udgør principperne i planen. Når de er fast forankrede, arbejder de uden vanskeligheder og anerkendes offentligt; når mænds verden er blevet nuanceret af dem og af deres subjektive vægt; Når de forlader skole og arbejdere, politikere og videnskabsfolk og også pædagoger, der kan få deres indflydelse til at føle sig i miljøet, er det måske tid til at etablere den ægte okkulte skole med en eksoterisk karakter. Med dette mener jeg, at hvis de primitive skoler og colleges på tilfredsstillende måde udfører deres arbejde, vil de have vist menneskenes verden, at den subjektive er den sande virkelighed, og at den underordnede ikke er andet end skridt hen imod den overordnede. Når denne subjektive virkelighed, når den først er blevet optaget universelt, tillader at etablere en kæde af interne skoler ..., som vil blive anerkendt offentligt. Imidlertid vil det altid være nødvendigt at have et esoterisk og hemmeligt afsnit, da der vil være visse sandheder og kendsgerninger, hvis viden er farlig for de uindviede; men her vil jeg påpege, at mysterierne rettidigt vil blive accepteret som realiteter, så de universelt anerkendes som universelle mål og målsætninger. Aspiranterne til disse mysterier kommer fra skoler, der definitivt og under ekspertvejledning vil blive adskilt for de interne skoler. Disse skoler har eksisteret før og vender med hjulet tilbage til demonstrationen.

De spekulerer måske på, hvornår bliver det? Det afhænger af menneskeheden selv og af jer alle, der med tro og forhåbning arbejder ved indledningen af ​​planen.

HPB lagde grundstenen for den første skole i denne særlige mindre cyklus (som ikke desto mindre er relativt vigtig, idet den er en spirer fra det femte rodløb, udskæringen af ​​det femte princip). Dette er nøglestenen. Grundlæggende arbejde på de forskellige skoler fortsætter, og mentale videnskaber har også deres plads. Planen bevæger sig som ønsket, hvis hver af dem, der modtager esoterisk træning, bruger al deres styrke og energi til opgaven. Sise gør alt, hvad der er muligt, når den store Herre kommer med sine mestre, vil opgaven modtage endnu en drivkraft og gradvist ekspandere og vokse, indtil den bliver en magt i verden. Dagen kommer, hvor okkulte skoler forbereder mænd til indledning.

27. september 1920.

I dag skal vi beskæftige os med det første af de anførte punkter, for kun når fundamenterne er korrekt konstrueret, kan overbygningen opfylde de krævede betingelser.

Den ægte og eneste grundskole.

Det er derfor meget vigtigt at fremhæve det faktum, at det ikke betyder noget, hvilke subsidiære skoler er. Grundlæggende okkult skole er en, der har sine rødder i det hellige centrum af planeten, Shamballa. På dette sted, direkte beskyttet af Initiator One, der - selvom det sjældent forstår - det højeste udtryk for Undervisningsstrålen på Jorden, er der hvad der kunne kaldes centralkontoret til opgaven med disciplinær og pædagogisk træning dela Hierarkiet. Der er Chohan, der er ansvarlig for de forskellige virksomheder, og foran ham er de direkte ansvarlige mestre, der accepterer disciple og lederne af de forskellige okkulte skoler. Alt er udviklet i henhold til en lov og orden.

Noget, jeg vil understrege, er, at Fraternal of Light, repræsenteret af Himalayas mestre, har repræsentanter andre steder, der udfører specifikt arbejde under korrekt tilsyn. Teosofer mener, at de er de eneste opbevaringssteder for visdomens religion. Det er dog ikke sådan. I dette øjeblik (for at udvikle og tilbyde muligheden for den femte underbane) er Himalaya's broderskab den vigtigste kanal for indsats, kraft og lys. Men arbejdet, der udføres med andre løb, fortsætter samtidig, og adskillige projekter, der kommer fra hovedkontoret i Shamballa, udvikles parallelt med Himalayas broderskabs opgave. Husk dette, fordi det er vigtigt. Himalayan School and Lodge beskæftiger sig hovedsageligt med Vesten og er den eneste skole uden undtagelse, der skal kontrollere arbejdet og bidragene fra okkulte studerende i Vesten. Han accepterer ikke fra disciplinerne konkurrerende eller eksternt arbejde, ikke til fordel for sine instruktører, men for hans disciple. Faren lurer på stien for okkultismestudenten, og Himalaya-adepterne ved, hvordan de skal beskytte deres disciple tilstrækkeligt, forudsat at de forbliver inden for omkredsen af ​​hans forenede auraer og ikke vender tilbage til andre skoler. Alle ægte okkulte skoler kræver dette fra deres disciple, og ægte mestre forventer, at de afholder sig fra at modtage andre esoteriske instruktioner på samme tid. Masters siger ikke: "Vores metode er den eneste rigtige og sande." De siger, "så længe de modtager vores instruktioner, ville det være klogt og forsigtigt at afstå fra at modtage uddannelse fra en anden skole eller en anden lærer." Hvis disciplen ønsker det, har han perfekt frihed til at lede efter andre skoler og andre instruktører, men først skal han bryde sine tidligere forbindelser.

Den centrale centralskole kan anerkendes for visse fremragende egenskaber:

Den grundlæggende karakter af de sandheder, den lærer, indeholdt i følgende postulater:

a. Enhed i alt liv.

b. De gradvise udviklingsstadier, der er anerkendt i mennesket, og de af hans studieprogram, der fører mennesket fra en bevidsthedsudvidelse til en anden, er nok til at opnå det, vi kalder perfektion.

c. Forholdet, der eksisterer mellem mikro og makrokosmos og dens syvfoldige anvendelse.

d. Metoden til denne udvikling og det sted, mikrokosmos besætter inden i makrokosmos, afsløret ved at studere periodiciteten af ​​enhver manifestation og den grundlæggende lov om årsag og virkning.

Vægten lagt på dannelse af karakter og åndelig udvikling som grundlag for udviklingen af ​​alle kræfter, der er forbundet med mikrokosmos.

Kravene, der kræves af alle tilknyttede disciple uden undtagelse, så - livet for intern udvikling og udvikling går hånd i hånd med et liv med eksoterisk tjeneste.

De successive udvidelser af bevidsthed, der er resultatet af den givne træning, idet han tager et skridt for skridt for at skabe kontakt med sit højere Selv, sin mester, sin egoiske gruppe, den første initiativtager, den eneste øverste initiativ, indtil han når Lord of his Ray og går ind i faldet af hans "Fader, der er i himlen."

Dette er de enestående egenskaber, der beskriver den sande og eneste grundlæggende skole.

Denne skole har tre hovedgrene, og en fjerde er i gang med dannelsen, så de fire grene i denne fjerde runde udgøres og er følgende:

1. Trashimalayas gren.

2. Grenen i det sydlige Indien (dette er ariske grene).

3. Den gren, der arbejder med det fjerde rodløb, og har som guider to tilhængere af det fjerde rodløb.

4. Filialen i dannelsesprocessen, der vil have sit hovedkvarter i Vesten, i et ikke afsløret sted. Dets hovedmål er at instruere enkeltpersoner, der er knyttet til det kommende sjette rodløb.

Disse grene er og vil være tæt sammenkoblet og vil arbejde i tæt samarbejde, der kontrolleres af Chohan og fokuseres på Shamballa. Guiderne for hver af de fire grene kommunikerer ofte med hinanden og ligner fakultetet på et vidunderligt universitet. De fire skoler ligner de forskellige og hovedafdelinger i et stiftelseslignende subsidiære skoler. Formålet med alt er udviklingen af ​​løbet og bringe mænd foran den eneste initiativtager. De anvendte metoder er grundlæggende de samme, skønt de varierer i detaljer på grund af kendetegnene for hvert løb og type og det faktum, at nogle skoler overvejende arbejder med lyn og andre med en anden.

Transhimalaya-skolen har tilhængere, som de allerede kender, og andre hvis navne er ukendte.

Skolen i det sydlige Indien arbejder især med den deviske udvikling og med den anden og tredje underterrasse i den ariske gren.

Himalaya-skolen arbejder med den første, fjerde og femte underterrasse.

Filialen til det fjerde rodløb arbejder under Manu of the race og Hans bror til Teaching Ray. Susede er i Kina.

Master R. og en af ​​de engelske mestere tager sig af gruppegrundlaget for skolens fjerde gren ved hjælp af Master Hilarion. Overvej de nævnte kendsgerninger, fordi deres betydning er af stor betydning.

I morgen tager jeg sig af fremtiden. I dag har jeg behandlet aktuelle begivenheder.

28. september 1920.

I dag vil jeg overveje det andet punkt. For at belyse det bliver jeg nødt til at gå ind i profetiområdet. Jeg vil dog gerne minde dig om, at det, der produceres, måske ikke forudsiger, hvad der kommer til at blive i fremtiden, nøjagtigt som planlagt. For min del har jeg kun til hensigt at give afgrænsningerne af en stor generel plan. Den måde, hvorpå denne plan udvikles i fremtiden, afhænger af intuitionen eller den høje opfattelse af race-tænkere og evnen hos de inkarnerede egoer til at gribe muligheder og opfylde deres skæbne. .

I går prøvede jeg den sande og eneste grundskole og dens fire grene. I dag vil vi prøve at:

De nationale underafdelinger på den enkelte skole.

Fra starten skal det bemærkes, at ikke alle nationer vil have deres okkulte skole, da denne kun kan etableres og grundlægges, da det nationale kausale organ får en vis vibrationshastighed n. Når en lands uddannelsesmæssige arbejde når en bestemt højde, kan nationens mentale gruppe bruges som et skridt til yderligere ekspansion og som grundlag for den okkulte skole. Det er interessant at bemærke, at kun nationer, der oprindeligt havde mysterietræningsskoler (undtagen tre), igen vil have nationale skoler i de tidlige stadier. Undtagelserne er:

1. Storbritannien.

2. Canada og De Forenede Stater.

3. Australien.

Disse undtagelser kunne reduceres til den ene, tilfældet med Australien, fordi de andre to i den Atlantiske æra havde deres esoteriske institutioner, da de var en del af det primitive kontinent. Ved drejning af hjulet reinkarnerer jorden selv; stedene går i uklarhed eller pralaya og vender tilbage til manifestation og bærer i sig selv frøene af det, der vil vibrere på en lignende måde over tid, hvilket bringer lignende tilstande og udtryksformer tilbage til eksistensen n.

Senere vil det ses, når de okkulte skoler er grundlagt, at de vil være placeret på de steder, hvor den gamle magnetisme stadig vedvarer, og i nogle tilfælde gamle talismans, som broderskabet forlod til det formål.

Grenerne, der er tilknyttet en af ​​de fire centrale afdelinger af det eneste esoteriske fundament, vil eksistere i følgende lande:

1. Egypten. En af de sidste skoler, der skal oprettes, vil være dybt okkult og avanceret og være i direkte kommunikation med de interne kvaliteter. Jeg vil diskutere dette senere.

2. De Forenede Stater. Han vil have en forberedende skole et eller andet sted i det sydlige centrale vest og et subsidiært okkult institut i Californien, på et sted, der vil blive afsløret senere. Det vil være en af ​​de første, der åbner, når den store herre begynder sin jordiske karriere og sandsynligvis inden for fem år såsæd frøene, hvis de studerende korrekt forstår det arbejde, der skal udføres.

3. Der vil være en skole for latin-lande, sandsynligvis i Italien eller det sydlige Frankrig; men dette afhænger meget af politisk og uddannelsesmæssigt arbejde i løbet af de næste ti år.

4. Storbritannien. På et af de magnetiserede steder i Skotland eller Wales indledes snart en afdeling for esoterisk træning og dækker det første studieprogram. Efter et par års eksistens, når effektiviteten af ​​uddannelsen er blevet demonstreret, og efter at Irland har løst sine interne problemer, åbnes en skole for karakterer der, på et af de magnetiserede steder mere avanceret, der helt sikkert vil forberede sig på mysterierne. I virkeligheden vil han træne for at modtage en overlegen initiering og blive ledet af Bodhisattva, der forbereder den anden stråle-discipel til initiering. Den første Egyptsskole er for dem, der modtager den første stråleindvielse i Vesten.

De, der modtager initiering i Mahachohan-linjen eller i den tredje strålelinje, gør det på en avanceret okkult skole i Italien. På denne måde i Vesten vil der være et centrum, hvor instruktion gives i henhold til de tre tilnærmelseslinjer og forberede de interne mysterier.

5. Der vil også være en forberedende skole i Sverige til de nordiske og germanske løb, der søger stien. Efter at have eksisteret i nogen tid, vil Rusland kunne få plads til en mere avanceret skole, der er knyttet til gymnasiet i Sverige. I forbindelse med den egyptiske gymnasium vil der være en forberedende skole i Grækenland eller Syrien.

Derfor er det planlagt at etablere nedenstående skoler under hensyntagen til, at forberedelsesskolerne og de første lønklasser først skal grundlægges, som allerede er i færd med at blive dannet eller vil være i den umiddelbare periode, der går forud for den store Herres komme . Andres grundlæggelse vil komme som et resultat af hans arbejde og hans mestre og vil afhænge af, hvad de beslutter, og succesen med den første indsats.

Forberedende grader Videregående skoler

1. Grækenland eller Syrien, Egypten gymnasium.

2. Central vest for De Forenede Stater Californien.

3. Sydfrankrig Italien.

4. Skotland eller Wales Irland.

5. Sverige Rusland.

6. New Zealand Australien.

En forberedende skole til avancerede egoer fra det fjerde rodløb er blevet projiceret. Det vil blive overvåget af Manu af dette løb og vil være placeret i Japan. med sin esoteriske gren i det vestlige Kina, der udgør den syvende i den beskrevne gruppe af skoler.

Etableringen af ​​filialer i Sydafrika eller Sydamerika er endnu ikke planlagt. Tiden er ikke kommet, men den kommer i den næste cyklus.

Jeg må advare dig om, at disse skoler vil have en meget beskeden start og vil blive etableret på en sådan måde, at de vil virke for ubetydelige til at rette din opmærksomhed. Der vil være et første essay med medlemmer af forskellige esoteriske skoler, såsom dem i den esoteriske del af den teosofiske bevægelse og andre. Opgaven er allerede begyndt i Storbritannien, Amerika og Australien og begynder snart i Sverige. De andre følger snart.

Denne del af planen er kun tilladt at blive offentliggjort som et incitament for dem, der studerer med intens ambition og arbejder hårdt. Hver vil have deres plads i planen, hvis det nødvendige arbejde udføres, som vil bestå af:

Indsatsen for at genkende det guddommelige inden for hver enkelt. På denne måde vil ægte okkult lydighed, som er væsentlig i al okkult træning, blive opmuntret og udviklet; det vil ikke være baseret, som ofte er tilfældet, på personlighed, men på den instinktive forståelse af, at der er en mester og på viljen til at følge ham, som et resultat af viden om hans kræfter, hans livs renhed og mål og dybden af ​​hans viden.

Arbejdet med at tænke i form af gruppe og klart af sig selv uden at stole på andre for at få forklarende forklaringer.

Arbejdet med at rense og forfine alle kroppe og gøre dem pålidelige tjenere.

Indsatsen for at udstyre den mentale krop så godt som muligt og samle fakta om, hvilke viden der skal udvides.

Når sådanne ting er gjort, vil muligheden være stor.

2. oktober 1920.

Gennem den stive disciplin, der pålægges af sig selv, ankommer perfektion på en rettidig måde. Intet er for ubetydeligt for disciplen, fordi målet opnås gennem en nøje tilpasning af detaljerne i den lavere verdens liv. Disciplen fører, når han nærmer sig portalen, et stadig sværere liv; årvågenhed skal være strengere og skal handle korrekt uden at overveje konsekvenserne, kæmpe med hvert organ og underkaste hvert af dets aspekter. Kun gennem den totale forståelse af aksiomet: "Kend dig selv" kommer den viden, der giver mennesket mulighed for at anvende loven og kende systemets indre mekanisme fra centrum til periferien. Kamp, indsats, disciplin og dedikeret service uden anden belønning end misforståelse og misbrug af dem, der kommer bagpå, er discipels rolle.

I dag vil jeg tage mig af det tredje punkt.

3. Placering, personale og bygning af den okkulte skole.

Selvfølgelig minder jeg dig om, at meget af det, jeg kunne sige om dette emne, vil blive udeladt, fordi du ikke kan forstå det. Jeg vil formulere visse regler og fremsætte visse grundlæggende indikationer, som kan anvendes i den endelige udvikling. Jeg vil ikke formulere nogen regel, der skal overholdes, da den okkulte lov ikke er sådan. Når disse okkulte skoler etableres i deres to afdelinger, forberedende og højere, i de forskellige udpegede centre, afhængige af en af ​​de fire grene af den sande og eneste grundlæggende skole for okkultisme, vil arbejdet begynde, så det går upåagtet hen. Avancerede disciple og egoer, hvis opgave er at gøre de nødvendige forberedelser, skal selv opdage metoden, stedet og proceduren. Alt skal smedes til spil på indsatsen og eksperimentet, og den pris, der skal betales, vil være høj, fordi det, der opnås, giver den rest eller kerne, som det efterfølgende arbejde skal baseres på. Fejlene interesserer ikke, fordi kun den forbigående personlighed lider. Det vigtige er, at der er ambition og evne til at udføre ting og evne til at lære de lektioner, som fiaskoer underviser. Når fiaskoer betragtes som værdifulde lektioner, når fejl simpelthen tages som en advarsel for at undgå en katastrofe, og når disciplen aldrig mister tid i forgæves fortvivlelse og i ubrukelig anklager, ved observatøren instruktører af løbet at det arbejde, som ego prøver at realisere gennem hvert aspekt af det nedre plan, skrider frem på den ønskede måde og at den endelige succes er uundgåelig. Nu vil jeg tage mig af alle punkter i vores emne, som allerede nævnt.

Placeringen Dette er noget af største betydning, men det vil variere afhængigt af det sted, du leder efter, det være sig om en gymnasium eller en gymnasium. Generelt (da nationale krav varierer meget), vil skoler til forberedende arbejde være placeret i en rimelig afstand fra nogle store byer eller bycentrum, men avancerede skoler vil være mere isolerede og ikke være så let tilgængelige.

Lad os overveje dette et øjeblik. En af de grundlæggende ting, som novisen skal lære, er at opdage centrum i sig selv, uanset hvad der omgiver ham, og helst på trods af det. Det er vigtigt at opdage dette center, før disciplen kan gå videre til højere karakterer og arbejde i en videregående skole. Frem for alt fokuserer gymnasiet på udviklingen af ​​den lavere tredobbelte mand, på hans træning og service. De videregående skoler forbereder sig bestemt til indvielsen og beskæftiger sig med de okkulte videnskaber, overfører kosmiske sandheder, den abstrakte udvikling af disciplen og arbejder på kausale niveauer. I det ene kan arbejde udføres bedre i mænds verden og i kontakt med det; den anden kræver nødvendigvis et miljø med relativ afsondrethed og fri for afbrydelser. Det kunne udtrykkes bedre ved at sige: de forberedende karakterer handler med det indre rige af Gud, mens de avancerede udvider uddannelsen til at omfatte det ydre Guds rige. Derfor vil førstnævnte være placeret blandt mænds aktive børn, så den studerende kan kende sig selv gennem sine reaktioner eller interaktioner, der knytter sig til dem i service og indsats. Det andet vil være for dem, der delvist har mestret disse ting og er parat til at lære mere om anden udvikling og kosmos. Indtil mennesket stort set er en mester over sig selv, kan han ikke arbejde sikkert, for eksempel med den deviske eller engleevolusion. I gymnasiet lærer han at erhverve dette domæne; på gymnasiet kan du stole på andre kontakter bortset fra det menneskelige. I begge er den grundlæggende instruktion meditation i alle dens grader. Hvorfor? Fordi de okkulte skoler aldrig giver præcis information eller instruktion eller et konglomerat af fakta, og de bruger heller ikke eksotiske lærebøger. Det eneste formål er at instruere eleven til selv at finde den viden, han har brug for. Hvordan? Udvikling af intuition gennem meditation og nå en vis grad af sindskontrol, der gør det muligt for Triadens visdom at falde ned til den fysiske hjerne, se årsagen. Derfor vil der i forberedende skole lægges vægt på den meditation, der vedrører sindet, ved anvendelse af undervisningen i denne bog. Det kræver et miljø, hvor mange og forskellige menneskelige kontakter kan skabes, hvor den studerende har til rådighed den konkrete viden om mænds verden (musik, biblioteker, konferencer osv.), Fordi man er i forberedelse For at modtage ægte esoterisk træning er den primære ting at udstyre den studerende astral og mentalt. Når først ovennævnte er opnået til en vis grad, og når skolens klarsynede guide ser, at omkredsen af ​​det nedre uriske æg nærmer sig det forventede punkt, vil eleven flytte til en mere avanceret skole og Han vil blive lært at etablere kontakt med det kosmiske centrum fra sit centrum, og fra det punkt i sig selv at udvide sin bevidsthed til at nå periferien af ​​det makrokosmiske system og til at dække alt lev, det vil sige, lever i en esoterisk forstand. Dette kræver i træningsperioden relativ afsondrethed, og dette vil blive leveret af avancerede skoler. Derfor vil forberedende skoler være placeret nær en stor by, helst tæt på havet eller et stort vandområde, men aldrig i byen; de vil blive placeret i begrænsningerne af studiecentrene i byen og vil være let tilgængelige. Videregående skoler vil være langt fra tæt befolkede steder på jorden, helst i bjergområder, fordi de har direkte indflydelse på okkultisten og formidler den kvalitet af styrke og fasthed, deres karakter Overvejende æstetik, som også skal være den okkultistiske. Havet eller de store vandområder, nær gymnasiet, vil konstant minde eleven om deres vigtigste arbejde, rensningen, mens bjergene indpasser den avancerede studerende ideen om kosmisk kraft og vil konstant holde sig foran ham, tanken om indvielsesbjerget, som han snart vil prøve at stige op. Ma ana nos ocuparemos de un factor importante, el personal y cuerpo facultativo de la escuela y los tipos de edificios.

7 de octubre de 1920.

Considerar hoy esa parte del tercer punto en la carta sobre las Futuras Escuelas de Meditaci n, que se ocupa del Personal dela Escuela. Estet rmino incluye a supervisores y supervisados. El tema es necesariamente extenso. Como ya dije, las escuelas constar n, dondequiera est n situadas, de dos divisiones:

a. Una escuela preparatoria para los primeros grados de instrucci n esot rica u ocultista, situada preferentemente cerca de una extensi n de agua y pr xima a alguna ciudad capital.

b. Una escuela avanzada para los ltimos grados, la cual preparar para la iniciaci ne instruir a los disc pulos en las ciencias ocultas.

En consecuencia, ver n que el personal de ambas escuelas ser necesariamente diferente, as como los programas de estudio. Tratar cada tipo por separado y formular ciertos fundamentos para los Instructores e instruidos.

Escuela de ocultismo preparatoria. Para el mundo externo no aparentar ser diferente de un instituto com n. Habr n diferencias y aunque al principio el hombre mundano no las observe, el estudiante las percibir durante el estudio y tambi n en los planos internos. Los requisitos fundamentales para los Instructores son los siguientes:

El Rector de la escuela será un discípulo aceptado. Es esencial que el Maestro, que respalda el trabajo de determinada escuela sea capaz en todo momento de penetrar en la conciencia de esa escuela y, a través de ella, llegar al discípulo. El Rector debe actuar como medio de comunicación entre los estudiantes y el Maestro y como punto focal para que Su fuerza afluya a ellos. Debe actuar conscientemente en el plano astral durante la noche, y llevar el conocimiento al cerebro físico, pues parte de su trabajo se hará con estudiantes en el plano astral, conduciéndolos al Ashrama del Maestro, en determinados intervalos, para algún trabajo especial. Además deberá entrenarlos para que sean conscientes de esta función.

Bajo su guía trabajarán seis instructores, de los cuales por lo menos uno debe ser clarividente consciente, capaz de ayudarlo e informarlo respecto al desarrollo áurico de los estudiantes; además debe ser capaz de valorar los colores y la expansión de los vehículos de los estudiantes y colaborar con el Rector en la tarea de expansión y sintonización de esos vehículos. Estos instructores han de estar en el Sendero de Probación, incesantemente dedicados al trabajo de ayudar a la evolución y al servicio de algún Maestro. Se los elegirá con máximo cuidado, para suplementarse y complementarse mutuamente; constituirán en la escuela una Jerarquía en miniatura, una diminuta réplica, en el plano físico, del prototipo oculto. Como el trabajo de estos instructores consistirá en gran parte en desarrollar la mente inferior del estudiante y vincularla con la conciencia superior, y como la meta de sus esfuerzas será la construcción rápida del cuerpo causal, tendrán que ser hombres eruditos y de conocimiento, doctos en el conocimiento del Aula de Aprendizaje y capaces de enseñar y competir con los profesores preparados de las universidades del mundo.

En cada escuela el trabajo de estos siete hombres será ayudado por tres mujeres, elegidas por su capacidad de enseñar, su desarrollo intuitivo y ese toque espiritual y devocional que impartirán a la vida del estudiante. A estos diez instructores se les confiará el trabajo de inculcar en los estudiantes las esencialidades importantes, de supervisar la adquisición de los rudimentos de la ciencia y sabiduría ocultas y de desarrollar el siquismo superior. Los diez han de ser asiduos estudiantes de meditación, capaces de supervisar y enseñar a los estudiantes los rudimentos de la meditación ocultista, tal como se enseñan, por ejemplo, en este libro. Impartirán hechos ocultos y las leyes básicas que, en las escuelas avanzadas, serán sometidas a la práctica por el presunto iniciado. Enseñarán ejercicios de telepatía, comunicación causal, reminiscencias del trabajo realizado durante las horas de sueño y la recordación de las vidas pasadas, mediante ciertos procesos mentales, pues los instructores serán peritos en esas artes.

Por lo dicho verán que estos instructores estarán dedicados totalmente al entrenamiento y desenvolvimiento interno del triple hombre.

Con estas diez instructores trabajarán también otros, que tendrán a su cargo los diversos aspectos de la vida de los discípulos. Profesores competentes enseñarán y practicarán la ciencia exotérica, a fin de desarrollar al máximo la mente inferior, supervisada por los diez instructores que vigilan el desarrollo proporcional, y la aptitud del estudiante para practicar correctamente la meditación.

A la par de la instrucción, se exigirá de todos y de cada uno de los discípulos una vida de servicio mundial. Esto será estrictamente vigilado y anotado, sin embargo se ha de observar que no es obligatorio. El discípulo sabrá lo que se espera de él y lo que debe hacer para pasar a las escuelas más avanzadas. Su ficha escolar(donde se registra la condición de sus vehículos, su progreso y su capacidad de servir) estará a disposición del estudiante para ser analizada, pero para nadie más. Sabrá claramente dónde se encuentra, qué debe hacer y qué queda por realizar, y ha de decidir si ayudará en el trabajo mediante una estrecha colaboración. Se tendrá cuidado de quién se admita en la escuela, para evitar su expulsión por incapacidad o falta de interés, pero de esto me ocuparé más adelante al tratar de los grados y las clases.

Por lo tanto, tendrán diez instructores supervisores -siete hombres y tres mujeres- y un Rector, que será un discípulo aceptado. Supervisado por ellos trabajarán varios instructores que se ocuparán de la mente inferior, de equipar al discípulo mental, emocional y físicamente, y de que ingrese en la escuela avanzada en condiciones tales que pueda beneficiarse por las instrucciones allí impartidas. Señalaré que he descrito un ideal y presentado la escuela tal como se espera que sea con el tiempo. Pero, como en todo desenvolvimiento ocultista, los comienzos serán modestos y aparentemente de poca importancia. Mañana me ocuparé de las reglas que rigen la admisión de los estudiantes y del personal de las escuelas más avanzadas.

16 de octubre de 1920.

Hoy considerare:

El personal de las escuelas avanzadas y las reglas de admisión, en la preparatoria yla avanzada. Lasreglas de admisiones serán en gran parte técnicas.

Lo primero que voy a decir aquí, es que habrá pocas escuelas avanzadas y ello durante largo tiempo. El personal de las mismas, por lo tanto, será reducido… Al frente de la escuela habrá siempre un Iniciado de primero o segundo grado, pues la finalidad de la escuela consistirá en preparar aspirantes a la primera iniciación. Esto necesariamente requiere un guía iniciado, nombrado por el Maestro a cargo de la escuela, siendo, dentro de los confines de la misma, única autoridad y juez. Los riesgos del entrenamiento esotérico son demasiado serios para permitir frivolidades, y lo que ordena el Rector debe ser obedecido; pero esta obediencia será voluntaria y no obligatoria, porque cada discípulo comprenderá la necesidad y prestará obediencia por reconocimiento espiritual. Como ya dije, las diferentes escuelas ocultistas serán prácticamente escuelas de rayo, el personal de instructores pertenecerá a determinado rayo oa su complementario, y los estudiantes pertenecerán al mismo oa su complementario. Por ejemplo, si la escuela es de segundo rayo, como se intenta que seala de Irlanda, habrá en instructores y estudiantes de los rayos segundo, Cuarto y sexto; además habrá, por lo menos, un instructor de quinto rayo en cada escuela de ocultismo. Si ella es de primer rayo, el personal y los estudiantes serán de primero, tercero y séptimos rayos y también habrá entre ellos un instructor de quinto rayo.

Supervisados por el Rector iniciado, habrá otros dos instructores que serán discípulos aceptados, y sus estudiantes deben haber agresado de la escuela preparatoria y aprobado los grados inferiores. Probablemente estos tres serán los únicos instructores, porque tendrán pocos discípulos a su cargo y el trabajo del instructor es de supervisión más que didáctico, pues el ocultista es esotéricamente autodidacta.

La mayor parte de su trabajo se limitará a los planos internos y lo harán en la reclusión de sus habitaciones privadas más bien que en las aulas con los estudiantes. Se supone que estarán preparados para trabajar por si mismos y hallar por si solos el camino al portal dela iniciación. Eltrabajo de los instructores será el de consejero; estarán siempre dispuestos a responder a las preguntas ya supervisar el trabajo iniciado por el estudiante mismo y no impuesto por el instructor. Parte del trabajo de los instructores consistirá en la estimulación de la vibración, el alineamiento de los cuerpos, la supervisión del trabajo en los planos internos, la afluencia de fuerza, la protección del peligro mediante métodos esotéricos, además de supervisar la necesaria y constante meditación. A intervalos conducirán a los discípulos ante el Maestro, aconsejarán respecto a su ingreso en los distintos grados del discipulado, informarán sobre la cualidad de su vida de servicio y los ayudarán en la construcción de su vehículo búdico, que estará en embrión al recibir la primera iniciación. Estos instructores supervisarán también la aplicación práctica de las teorías respecto a otra evolución, la dévica o angélica, formulada en las escuelas preparatorias; vigilarán la forma en que el estudiante manipula la materia y aplica las leyes de la construcción; será protegido, en lo posible, en su contacto con las evoluciones subhumanas y superhumanas, y le enseñarán a aplicar la ley ya trascender el karma. Mediante su instrucción le permitirán recobrar el conocimiento adquirido en vidas anteriores y leer los archivos akásicos. Como verán, en estas escuelas, el estudiante es quien inicia y efectúa el trabajo, supervisado y protegido por los instructores. Su progreso y el tiempo de permanencia en la escuela dependen de su propio esfuerzo y su capacidad de iniciativa.

Las reglas que rijan la admisión en la escuela preparatoria serán más o menos las siguientes. (Téngase en cuenta que sólo indico probabilidades, no hechos establecidos y comprobados).

1. El estudiante deberá estar libre de obligaciones kármicas y emprender los cursos sin abandonar otros deberes ni vínculos familiares.

2. No habrá cuotas ni transacciones monetarias. El estudiante atenderá su propio sostenimiento y se ganará la vida mientras estudie. Las escuelas en ambas divisiones se sostendrán con contribuciones voluntarias y mediante el conocimiento de las leyes de oferta y demanda, esotéricamente interpretadas.

3. El estudiante deberá estar a la altura de las normas pedagógicas de su época y generación, y demostrará aptitudes para alguna línea de pensamiento.

4. El estudiante, antes de ser aceptado, debe demostrar a la visión clarividente, que posee alguna coordinación y alineamiento y un cuerpo causal de cierto grado o cualidad. Los instructores de ocultismo no pierden tiempo con quienes no están preparados. Únicamente cuando brilla la luz interna y el cuerpo causal posee cierta capacidad, el estudiante puede beneficiarse con los estudios. Por lo tanto el Rector de la escuela dará el veredicto final de si se lo acepta o no. Esa palabra será definitiva, y pronunciada después que el Rector de la escuela lo haya inspeccionado debidamente por medio de la visión causal y clarividente, y luego de haber consultado al Maestro.

5. El estudiante debe haber demostrado, en un período previo de servicio, su capacidad para trabajar en grupo y pensar en forma colectiva.

6. Se investigarán sus encarnaciones anteriores, cuyo estudio ayudará al Rector a tomar su decisión final.

7. El estudiante deberá tener más de veintiún años de edad y menos de cuarenta y dos.

8. Su cuerpo etérico deberá estar en buenas condiciones y ser un buen transmisor de prana, libre de enfermedades o deformaciones físicas que puedan entorpecerlo.

Éstas son reglas fundamentales que es posible darles ahora. Habrá otras, y surgirán ciertas dificultades durante la selección.

Las reglas para el ingreso en escuelas avanzadas son menos en número, pero más esotéricas. Los estudiantes se seleccionarán en las escuelas preparatorias una vez aprobados los grados, pero la selección no dependerá del desarrollo mental ni de la asimilaci n del conocimiento concreto, sino de la comprensi n interna, del entendimiento ocultista, de la cualidad del tono de su vida, tal como vibra en el mundo interno, del brillo de la luz interna y de su capacidad para el servicio.

Esto basta por hoy; ma ana tratar la ltima parte de este tercer punto, los edificios de las escuelas.

17 de octubre de 1920.

Hoy trataremos los dos tipos de edificios para las escuelas de ocultismo; poco puede decirse sobre ello ys lo darse un delineamiento general, porque las condiciones del clima y la amplitud deseada de las escuelas variar n grandemente, como tambi n el consiguiente planeamiento

Los edificios de las escuelas preparatorias no ser n muy diferentes de los institutos comunes del mundo exot rico. Se impondr una sola condici n: que los estudiantes residan dentro de los limites de la escuela, y cada uno ocupe una habitaci n. El tipo de edificio no importa, con tal que se cumplan tales condiciones. Las habitaciones no se comunicar n entre s, sino por un corredor central. Cada una constar de tres compartimentos peque os, aunque con sus propias caracter sticas: Un compartimento servir de morada y estudio, otro ser el ba oy el tercero se utilizar exclusivamente para la meditaci n, donde tendr las im genes de los Grandes Seres cubiertos con una cortina y una alfombra o un asiento, una cama turca, donde descansar el veh culo f sico durante ciertos ejercicios, y un peque o taburete frente a los retratos de los Maestros, sobre el cual habr un sahumador y un vaso para ofrendas florales.

Los instructores residentes vivir n con los estudiantes; las mujeres se har n cargo de los estudiantes femeninos y los hombres de los masculinos. El Rector de la escuela vivir solo, en casa aparte, la cual tendr, adem s de sus habitaciones particulares, una sala de recibo de peque as dimensiones para la recepci n individual y otra m s grande para reuniones generales, m s un santuario donde se reunir todo el grupo de estudiantes.

Los edificios para las escuelas avanzadas, aunque no nos conciernen mucho todav a, tendr n en su construcci n muchas cosas de significado oculto para quienes tengan ojos para ver. La caracter stica principal de la escuela de ocultismo avanzada, ser el templo central en forma circular, el que contendr un santuario privado para cada estudiante (que, como recordar n, ser n pocos), al cual se entrar por la parte posterior, cerrada por una puerta y una cortina, y se comunicar con el santuario central, donde se celebrar n las reuniones grupales.

En el piso de este amplio santuario central se trazar un tri ngulo, dentro del Cual se sentar el grupo; en los tres espacios fuera del tri ngulo habr mesas que contendr n varios s mbolos y algunos libros fundamentales sobre simbolismo, as como grandes pergaminos, en los que se dibujar ns mbolos c smicos.

El color de este santuario depender del rayo que representa. Las cortinas de separaci n tendr n tambi n el color del rayo y la cortina de cada santuario individual llevar el signo natal del estudiante -su signo, su signo ascendente y los planetas regentes.Estas cortinas ser n propiedad del disc pulo, lo mismo que el asiento o alfombra, los cuales tendr n el s mbolo de su rayo egoico y el de su personalidad.

En la pared del gran corredor central estar n trazados los signos del zod aco. Las cuatro entradas representar n los cuatro Maharaj es.

Una pared cuadrada circundar todo, incluyendo un jard n, que ser cuidado por los estudiantes. S lo tendr una entrada sobre la parte norte. Fuera de ella habr peque os edificios que no albergarán más que a tres estudiantes, y una casa donde residirán los tres instructores. El Rector iniciado tendrá también su residencia particular, que se caracterizará por una torre abovedada, situada en un costado. Esta torre servirá a dos objetivos: será el lugar de instrucción astronómica y astrológica, conteniendo los más modernos aparatos científicos para el estudio de los planetas y de la vida microcósmica. Servirá también como seguro albergue para esos estudiantes que puedan dejar conscientemente sus cuerpos físicos y actuar en otra parte del plano físico.

Esto es todo lo que puedo adelantar. Tomen nota, vigilen y esperen el momento en que se materializará el ideal.

29 de octubre de 1920.

Trataremos ahora el cuarto punto, y al dilucidarlo diré algo respecto a la escuela de ocultismo preparatoria, pero muy poco sobrela avanzada. Estecuarto punto se refiere a los grados y clases.

Los grados y clases.

Anteriormente me referí al programa de las escuelas preparatorias y vimos que se relaciona, en gran parte, con el desarrollo de la mente inferior, con la construcción de los cimientos sobre los cuales se edificará el trabajo posterior y con la formulación, el estudio y la memorización de las teorías y leyes ocultas, las cuales servirán de base al verdadero ocultista para su trabajo práctico. Además hemos visto que gran parte de lo que se enseñó se halla necesariamente vinculado con la enseñanza exotérica del mundo, y es imprescindible que la escuela esté en estrecho contacto con los centros del pensamiento moderno. Ahora procuraré demostrar ciertas cosas que aparecerán en el plan de trabajo del estudiante y describiré el método por el cual será gradualmente conducido hasta ser apto para ingresar en una escuela más avanzada. Como de costumbre, dividiremos el tema en tres secciones:

a. Temporada de estudio.

b. Tipo de trabajo.

c. Transformación de las facultades potenciales en poderes activos, mediante la práctica.

a. Temporada de estudio.

Todo el trabajo de la escuela estará basado en el conocimiento oculto del tiempo y las estaciones y se ajustará estrictamente a dos cosas: 1. El año escolar será dividido en dos períodos; en el primer período los estudiantes se dedicarán activamente a adquirir conocimientos, correspondiendo a la época en que el sol se desplaza hacia el norte, o sea el primer semestre del año; en el segundo (separado del primero por un intervalo de seis semanas) se dedicarán a asimilar ya poner en práctica lo aprendido en el anterior. Durante los primeros meses del año el estudiante pasará por un sistema drástico de recepción, aprendizaje, intenso estudio, acumulación de hechos y conocimientos concretos. Asistirá a conferencias, consultará muchos libros, experimentará en el laboratorio y, con ayuda del telescopio y del microscopio, ampliará el campo de su visión y acumulará en su cuerpo mental un vasto depósito de datos científicos.

Durante las seis semanas de vacaciones se le recomendará al estudiante que descanse completamente de todo esfuerzo mental, salvo el relacionado con la práctica de la meditación ocultista que le fue asignada. Mentalmente seguirá el ciclo y entrará en un pralaya temporario. Al final de las seis semanas volverá a su trabajo a fin de sistematizar el cúmulo de informaciones, completar la comprensión de los hechos anteriormente estudiados, practicar esa parte permitida de la ciencia oculta, con la finalidad de llegar a ser más eficiente y descubrir sus puntos débiles. Durante el “período de oscuridad” del año, escribirá los temas y ensayos, los libros y artículos que contendrán el producto de las informaciones asimiladas- La escuela publicará anualmente el mejor de estos libros para uso del público. De esta manera el estudiante servirá a su época y generación y trasmitirá a la raza el conocimiento superior. 2. En forma análoga sus estudios mensuales estarán dispuestos de modo que la parte más difícil (que se ocupa de la mente superior) se emprenderá durante ese período del mes que se denomina luminoso, mientras que el período oscuro será dedicado a las cosas relacionadas con la mente inferior ya un esfuerzo por retener lo adquirido durante las semanas precedentes. El día también se dividirá en períodos establecidos; las primeras horas se dedicarán a los estudios más abstractos y ocultos, la segunda parte del día a trabajo práctico.

La base de todo crecimiento oculto es la meditación, o los periodos de gestación silenciosa, durante los cuales el alma se expande en el silencio. En consecuencia, para cada estudiante habrá tres períodos de meditación durante el día, a la salida del sol, al mediodía ya la puesta del sol. Durante la primera parte de asistencia a la escuela, estos períodos durarán treinta minutos cada uno. Más adelante dedicará una hora a la práctica de la meditación ocultista, tres veces al día; durante el último año se espera que dedique cinco horas cada día ala meditación. Cuandosea capaz de hacer esto y obtener resultados, podrá ingresar en la escuela avanzada. Es la gran prueba y la marca de quien está preparado.

El horario de la escuela comenzará a la salida del sol y terminará a la puesta del sol. Luego de esto y una hora después de los otros dos períodos de meditación, se le permitirá descansar, comer y distraerse. Deberá retirarse a descansar a las diez de la noche, después de recapitular cuidadosamente durante media hora sobre el trabajo diario y de llenar ciertas planillas para completar su ficha.

El tiempo de estadía del estudiante en la escuela dependerá de su progreso, de su poder interno de asimilación y de su vida externa de servicio y también de su etapa de evolución al ingresar enla escuela. Losque recién entran en el sendero de probación, permanecerán en ella de cinco a siete años y en algunas ocasiones quizás más; los antiguos discípulos y los que han recibido la iniciación en vidas anteriores, permanecerán poco tiempo, completarán el programa con rapidez, simplemente para aprender a extraer y aplicar el conocimiento anteriormente adquirido. Su período de permanencia será de uno a cinco años, generalmente tres. Su conocimiento innato será desarrollado por medio del estimulo para que enseñe a los hermanos más jóvenes. El estudiante egresa de la escuela, no como resultado de su examen exotérico sino simplemente por la notificación del Rector de la escuela, el cual funda su decisión en el examen esotérico de sus cuerpos, por la claridad de los colores de su aura, por el tono que emite su vida y por la clave de su vibración.

b. Tipos de trabajo.

Primero, y principalmente, se debe practicar la meditación según se explica en estas cartas, y como lo asigne el Rector dela escuela. Unao dos veces al año el Rector iniciado de la escuela, a la que está vinculada la escuela preparatoria, examinará a los estudiantes y, previa consulta con el Rector, asignará una meditación específica ajustada a las necesidades de cada estudiante. Una vez al año, el Maestro responsable de ambas escuelas también los examinará y comunicará al Rector los ajustes que deben hacerse. (Les recordaré que la relación de Maestro a discípulo es de carácter privado, y aunque Él esté en continuo contacto con sus discípulos en forma privada, de ninguna manera afecta su análisis autorizado del conjunto de auras del grupo de la escuela.)

Segundo, se hará un estudio graduado y científico del microcosmos, que comprenderá las siguiente materias, utilizándose el microscopio cuando sea necesario.

El Microcosmos:

a. Anatomía, fisiología y biología elementales.

b. Etnología.

c. Estudio del cuerpo etérico y los temas relacionados: la vitalidad y el magnetismo.

d. Estudio de la geología, del reino vegetal o botánica, y del reino animal.

e. Estudio de la historia del hombre y el desarrollo de la ciencia.

f. Estudio de las leyes del cuerpo microcósmico.

El Macrocosmos:

a. Estudio de las leyes de la electricidad, del Fohat, del prana y de la luz astral.

b. Estudio de astronomía y astrología.

c. Estudio de la cosmogonía oculta.

d. Estudio de la jerarquía humana.

e. Estudio de la evolución dévica.

f. Estudio de las leyes del sistema solar.

g. Estudio de la telepatía, de la creación mental y de la psicometría.

La Mente:

a. Estudio del plano mental.

b. Estudio de las leyes del fuego.

c. Estudio del cuerpo causal.

d. Estudio del quinto principio.

e. Estudio del color y del sonido.

Síntesis:

a. Estudio del espíritu-materia-mente.

b. Estudio de los números y de la simbología.

c. Estudio de las matemáticas superiores.

d. Estudio de las leyes de la unión.

e. Estudio de las leyes del sexo.

Desarrollo síquico:

a. Estudio del ocultismo práctico.

b. Estudio del siquismo.

c. Estudio de la luz astral y de los registros akásicos

d. Estudio de la mediumnidad y de la inspiración.

e. Estudio de las vidas pasadas.

f. Estudio de los centros macro y microcósmicos.

Trabajos prácticos:

a. Servicio prestado a la raza.

b. Estudio del trabajo grupal.

c. Trabajo de recapitulación.

d. Trabajo sobre los cuerpos sutiles, a fin de producir continuidad de conciencia.

e. Estudio de la magia.

f. Estudio del séptimo rayo.

Como podrán ver, cuando el estudiante ha completado el programa mencionado será un mago en potencia y un miembro en embrión de la Fraternidad dela Luz. Estaráequipado y preparado para ingresar en la escuela avanzada, donde se le enseñará a utilizar el conocimiento adquirido; se desarrollarán científicamente sus centros para que llegue a ser un síquico consciente de tipo mental; se lo entrenará para controlar y hacer contacto con las evoluciones inferiores ya colaborar con otras evoluciones, tales como la dévica, donde sus cuerpos se alinearán y ajustarán de manera que al término del período (que será de dos a tres años) podrá presentarse ante el Iniciador.

c. Potencias convertidas en poderes.

El tercer tipo de trabajo est basado en el programa precedente y trata directamente del desarrollo individual. Abarca los siguientes temas:

a. Alineamiento de los cuerpos, teniendo en cuenta el contenido egoico.

b. Construcci n del antakarana y desarrollo de la mente superior.

c. Desarrollo de la intuici n, y el definido despertar espiritual del estudiante.

d. Estudio de la vibraci n, rayo, color y tono del estudiante.

e. Refinamiento consciente de todos los cuerpos, empezando por el f sico.

Cuando se hayan estudiado debidamente estos t picos y puesto en pr ctica todo el conocimiento adquirido, los poderes inherentes al alma se convertir n en poderes conscientes. Ante todo se har hincapi en el hecho de que el mago blanco pone todo el poder y conocimiento al servicio dela raza. Sudesenvolvimiento interno se ha de expresar en t rminos de servicio, antes de permit rsele ingresar en la escuela avanzada.

He indicado bastante para proporcionarles un amplio campo donde hacer interesantes conjeturas.

POD IS DESCARGAR EL LIBRO COMPLETO DESDE AQU :

https://hermandadblanca.org/biblioteca/libros-del-tibetano/

2. Cartas sobre Meditaci n Ocultista

La ciencia de la meditaci n como una t cnica de entrenamiento mental, es practicada cada vez mas en todas partes. La meditaci n esta relacionada con energ a que fluye, cuya naturalezas impersonal y ardiente; su peligro potencial por lo tanto, deber a ser comprendido y eludido, y las practicas adoptadas deber an ser seguras y confiables. Este libro expone los factores b sicos, generales y espec ficos, mostrando el objetivo fundamental de la ciencia de la meditaci n: el servicio mundial.

[button color= blue size= medium link= https://hermandadblanca.org/wp-content/uploads/2007/09/hermandadblanca_02_cartas_sobre_meditacion_ocultista.zip target= blank ]Djwhal Khul Cartas sobre meditaci n ocultista[/button]

Næste Artikel